Home

Wij maken samen met jou een plan om iets aan je problemen te doen.

 Leo Bathoorn, ThuisBest

Wat is ThuisBest?

Het zorgtraject ThuisBest

Kinderen horen thuis op te groeien, maar soms is uithuisplaatsing niet te voorkomen. Uitgangspunt is om deze periode zo kort mogelijk te houden. Het effectieve zorgtraject ThuisBest combineert ambulante multisysteembehandeling met een kortdurende uithuisplaatsing. Dankzij ThuisBest krijgt de jongere weer positieve toekomstperspectieven en komt het gezin opnieuw in haar kracht.

ThuisBest is voor jongeren van 12 tot 18 jaar met ernstig antisociaal of schadelijk gedrag van henzelf en/of hun omgeving. Zowel op straat, school en in het gezin. De jongere moet een machtiging gesloten jeugdzorg hebben. ThuisBest is voor jongeren van alle intelligentieniveaus.

Kortdurend uit huis

Kortdurend = 6 – 8 weken. Deze periode geeft ouders en kind wat rust en afstand om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.

 MST-therapie voor het gezin

De bewezen behandeling Multi Systeem Therapie start direct. Dat betekent dat terwijl de jongere in de gesloten jeugdzorg instelling zit, de behandeling al loopt. Op dat moment gaat de behandelaar met name aan de slag het netwerk om de jongere heen. Zodra de jongere naar huis gaat, loopt de behandeling door.

Cijfers 2020

Aantal ThuisBest trajecten: 25. Dat is 27% van de totale instroom Almata JeugdzorgPlus.
9% betreft een opgeschaald MST-traject. Tijdens reguliere MST trajecten wordt kortdurende machtiging aangevraagd (specifiek ThuisBest) om jongere meer stabilisatie te geven. Zonder deze opschaling zou het MST-traject mogelijk afgebroken zijn of niet aangenomen.

1 traject is afgebroken vanwege pedagogisch onmachtige ouders.

 

Zelden heb ik een dergelijk resultaat gezien in zo’n complexe casus.

 jeugdbeschermer

Ervaringen van ouders en jongeren

‘Weer vertrouwen in de toekomst’

Lian van de Pol is de moeder van Niels (13). Ze vertelt: ‘Het is natuurlijk niet niks als je kind door de rechter in een gesloten jeugdzorginstelling wordt geplaatst maar hij was dankzij ThuisBest vrij snel weer thuis. Inmiddels gaat Niels weer naar zijn oude school. Dat heeft wel wat voeten in aarde gehad want hij had het goed verbruid daar. We zijn met school, MST en Almata rond de tafel gaan zitten om te bedenken wat goed zou zijn voor Niels.’ 

Lian vertelt dat ze met Hettie van MST al haar problemen heeft kunnen bespreken. ‘De gesprekken met haar hebben me sterker gemaakt als moeder.’ Niels knikt: ‘Ze is veranderd. Ja is ja en nee is nee. Dat vind ik fijn want dat is duidelijk.’ Lian vult hem aan: ‘Ik kan Hettie altijd bellen en Almata blijft Niels volgen. Hij gaat binnenkort ook vrijwilligerswerk doen op de kinderboerderij. Ik ben trots op hem. We hebben weer vertrouwen in de toekomst.’

Ervaringen van verwijzers

‘Ik vind ThuisBest een heel mooi traject’

Jeugdrechter rechtbank Zeeland-West-Brabant

De jeugdrechter is degene die bepaalt dat een jongere een machtiging krijgt voor gesloten jeugdzorg of in jeugddetentie gaat. Het belang van de jongere staat daarbij altijd voorop. S. is jeugdrechter bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant en vertelt over haar ervaringen met Almata.

‘Ik kom in mijn werk op verschillende manieren met jeugdzorg in aanraking. In sommige gevallen stel ik een kind onder toezicht, wanneer het wordt bedreigd in zijn ontwikkeling doordat de ouders niet goed voor hem of haar zorgen of wanneer er sprake is van ernstige kind-eigen problematiek. Een gezinsvoogd of gezinsmanager, die de ondertoezichtstelling uitvoert, kan dan hulp inzetten, zoals jeugdzorg. Wanneer een kind gedragsproblemen vertoont, is dit vaak de eerste stap. Is er geen verbetering zichtbaar, dan kijken we of plaatsing in een pleeggezin of in een open instelling voor jeugdzorg soelaas biedt. Wanneer ook dat niet meer helpt, kunnen we bijna niet anders dan het zwaarste middel inzetten: een machtiging voor gesloten jeugdzorg.’

‘Een machtiging voor JeugdzorgPlus oftewel een gesloten plaatsing geef ik pas af wanneer al het andere al is geprobeerd en geen resultaat heeft gehad. Bijvoorbeeld wanneer jongeren zich onttrekken aan het gezag van hun ouders, weglopen of wanneer ze een onregelmatig bestaan leiden, soms met verslavingsproblematiek. In zo’n geval kun je niet anders dan een jongere gesloten plaatsen, om te voorkomen dat hij of zij verder afglijdt.’

‘Wanneer het gaat om JeugdzorgPlus zie ik vaak dat jongeren bij Almata geplaatst worden, mede omdat het in deze regio ligt. Wat ik bij Almata heel mooi vind, is het traject ThuisBest. Met name de korte duur van de gesloten plaatsing in combinatie met de multisysteemtherapie die tijdens de plaatsing al begint en thuis doorgaat, vind ik erg effectief. De jongere kan na de gesloten plaatsing in de meeste gevallen weer terug naar zijn of haar oude school. Bovendien houdt de overzichtelijke, korte duur van de plaatsing de motivatie van de jongere vast. Bij andere instellingen worden jongeren een jaar of soms wel anderhalf jaar gesloten geplaatst. Die jongeren worden behandelmoe en verliezen hun motivatie, omdat de situatie eindeloos lijkt te duren. Ik heb dan ook het idee dat ik jongeren die het ThuisBest-traject hebben doorlopen, minder vaak terug zie. Dat zegt wel iets over de effectiviteit ervan.’

‘Zowel ouders als professionals verbaasd over de enorme groei in korte tijd’

Kirsten Philipse, medewerker Sociaal Team Dongen

‘Nadat ik een meisje van 15 jaar op advies van het expertiseteam via een machtiging gesloten plaatsing bij Almata ThuisBest heb weten te plaatsen zag ik al binnen enkele weken een enorm verschil in gedrag. Zowel ouders als het netwerk maar ook reeds eerder betrokken professionals waren verbaasd over de enorme groei die dit meisje in zo’n korte tijd had gemaakt. Echter, los van de groei die zíj maakte zijn ook haar ouders zéér intensief aan het werk gezet. Hoewel er door de rechtbank een machtiging voor 6 maanden was uitgesproken kon dit meisje na 8 weken op proefverlof naar huis en kon na totaal 12 weken de machtiging worden omgezet naar een voorwaardelijke machtiging. Oorzaak van dit snelle effect/succes?

 • Ontlasting van de zware zorg waar ouders al jaren mee worstelde (ivm forse gedragsproblemen waar het gehele gezin onder leed)
 • Intensieve MST waardoor ouders ánders naar zichzelf leerden kijken en op een ándere manier met het gedrag van hun dochter om hebben leren gaan.
 • Intensieve gedragsregulatie binnen de groep voor het meisje.

Het enorme voordeel van déze werkwijze is dat ouders de boodschap aan hun dochter geven: Juist omdat wij zoveel van jou houden willen we zorgen dat het beter gaat in ons gezin. Wij wíllen niet dat jij (definitief) uit huis gaat, maar wij willen juist dat je weer terug naar huis komt. Maar vóórdat je terug naar huis komt moet er wél wat veranderen. Jij én wij zullen aan het werk moeten.

Ik ben nog steeds verbaasd over deze snelle positieve ontwikkeling. Echter aangezien er wezenlijk zaken zijn aangepakt verwacht ik dat ouders in de toekomst mogelijk zelfs met alleen ondersteuning vanuit hun natuurlijk netwerk verder kunnen. Ik verwacht dat zij daarbij dus mogelijk niet eens meer terug hoeven te vallen op ambulante begeleiding/behandeling.’

Voordelen van deze behandeling

Voordelen

De consequente trajectbegeleiding zorgt ervoor dat er een vloeiende overgang is tussen gesloten verblijf en terugkeer naar huis.

Daarnaast is ThuisBest voor iedereen toegankelijk omdat het niveau wordt aangepast aan de mogelijkheden van de jongere en de opvoeders.

Snel weer naar huis

ThuisBest is er op gericht dat de jongere zo snel mogelijk weer naar huis kan. De behandeling wordt thuis voortgezet en als de situatie daarom vraagt is een time-out naar gesloten behandeling altijd mogelijk. De jongere kan zijn school snel weer oppakken.

Lagere kosten

De kosten van een ThuisBest-traject zijn 40 tot 50 % goedkoper doordat de verblijfsduur binnen gesloten jeugdzorg tot een minimum wordt beperkt.

Nieuws

Zorgen voor de jeugd
Derde jaarrapportage Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

ThuisBest wordt in het rapport genoemd als geslaagd praktijkvoorbeeld.  ‘Een resultaat om trots op te zijn en waar vanaf 2012 aan is gewerkt door de zorgaanbieders Almata, de Viersprong en Prisma. Een resultaat dat ook helemaal past bij de gewenste vernieuwingen in de jeugdhulp, maar niet past in de aanbestedingshokjes van de gemeenten.’

Link naar rapport.  ThuisBest op pagina 43.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

“Jongeren worden vanaf dag 1 geconfronteerd met dat het perspectief terug naar huis is. Als je loopt te kloten, maakt ons niet uit. We zijn helder in wat de mogelijkheden zijn.”

De kracht van ThuisBest zit ‘m in verschillende punten. Ten eerste in de snelheid van handelen, de energie die er in wordt gestoken. Bij reguliere trajecten zie je vaak dat wanneer de plaatsing eenmaal rond is, hulpverleners een soort terugtrekkende beweging maken: zo, deze jongere is geplaatst, nu kunnen we even achter over leunen. Binnen ThuisBest moet er in korte tijd veel geregeld worden, dat vraagt van alle partijen veel inzet. Zodra het startgesprek heeft plaatsgevonden, moet iedereen in actie komen. Je kunt het je als hulpverlener, maar ook als jongere/ouder niet permitteren om achter over te gaan leunen. Die actiegerichtheid wordt als prettig ervaren.

 

Zonder gedwongen kader

ThuisBest zonder gedwongen kader lijkt op ThuisBest zoals in de geslotenheid, maar het verschil dat het hier vaak gaat om opvoeders waar de draagkracht/draaglast balans verstoord is. Hierdoor kan nog niet gestart worden met met regulier MST en is eerst een kortdurende plaatsing nodig.

Doelgroep ThuisBest zonder gedwongen kader
Jongeren, en hun gezinnen, tussen de 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen op meerdere leefgebieden (zoals agressie, spijbelen, plegen van delicten, weglopen, drugsgebruik, omgang met verkeerde vrienden).
Draagkracht/draaglast van opvoeder(s) is dusdanig uit balans dat niet direct gestart kan worden met een intensieve ambulante behandeling. Een kortdurende plaatsing bij start is nodig om ruimte te creëren bij de gezinsleden voor de inzet van MST; deze plaatsing is op dat moment niet mogelijk in het informele netwerk.
De jongere is gemotiveerd, of kan gemotiveerd worden tijdens het verblijf op de groep, om thuis te wonen.
Duur van het zorgtraject: gemiddeld 5 maanden

Bij start

Korte plaatsing zonder gedwongen kader (4-6 weken). Dat is dus korter dan de plaatsing mét gedwongen kader.
MST start ook hier tegelijk met de start van de plaatsing

Time out
Doel hiervan is om veiligheid te creëren. Een korte adempauze om daarna weer door te gaan met MST; crises omzetten in duurzame gedragsverandering.

Time-out vindt plaats in het informeel netwerk (al vanaf kennismakingsgesprek aandacht hiervoor). Dit wordt dus al meegenomen als driver op de startfit tijdens de intake op bij Almata. De MST-therapeut heeft hier tijdens de periode van plaatsing aandacht voor, omdat de draagkracht/draaglast verhouding een belangrijke reden is waarom plaatsing nodig is. Interventie hierop is dus nodig om te zorgen voor versterking van de draagkracht van opvoeders.

Er is op de open groep geen mogelijkheid voor time out. Dat betekent dat bij de start met het gezin moet worden nagedacht wie een time out plek zou kunnen bieden als het nodig is.  

 

Aanmelden en meer informatie: via de plaatsingscoördinatoren van Almata:
0164 271140 of  info@almata.nl

Aanmelden of meer informatie vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact op. (ook voor juridische vragen)

  Naam:

  Telefoonnummer:

  Email:

  Vul hier uw aanmelding of vragen in:

  This is a text block. Click the edit button to change this text.

  This is a text block. Click the edit button to change this text.